Lääkeainejäämät luonnossa aiheuttavat riskin ympäristölle – täysin samaa mieltä!

16.12.2019 | Blogi

Vastauksista heijastuu ihmisten huoli ympäristöstä – yli 70 % vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan lääkkeiden mahdollisista ympäristövaikutuksista, ja lähes 90 %:n mielestä lääkeainejäämät ovat riski ympäristölle”, kirjoittaa nuorempi tutkija Lasse Alajärvi Itä-Suomen yliopistosta.

SUDDEN-hankkeen tutkijoiden kädenjälki näkyi kuluneena syksynä Fimean kolmannessa Lääkebarometri-kyselyssä, sillä ensimmäistä kertaa historiassa vastaajakunta haastettiin pohtimaan lääkeasioita myös ympäristön kannalta. Alustavat tulokset antavat toivoa kestävän lääkepolitiikan kehittämiselle Suomessa. Kysely suomalaiselle aikuisväestölle sai yhteensä 2104 vastaajaa pohdiskelemaan terveyteen, lääkkeiden käyttöön ja lääkehoitojen toteutumiseen liittyviä kysymyksiä tietokoneidensa ja mobiililaitteidensa äärellä.

Perustavanlaatuisten kysymysten äärellä

Lääkebarometrissa vastaajalle esitettiin väittämiä Lääkkeet ja ympäristö -aiheesta. Kyselyosiossa luotiin käsitys suomalaisten lääkkeisiin liittyvän ympäristötietoisuuden nykytasosta ja mielipiteistä, asiaa kun ei ole aiemmin tutkittu.

Otsikossa esitetyn esimerkkiväittämän lisäksi muilla väittämillä mitattiin mm. käsityksiä ympäristöön päätyvien lääkeainejäämien lähteistä, asenteita käyttämättä jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden hävittämiseen, huolestuneisuutta, tietoisuutta ja tiedon tarpeita lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Kaikki nämä ovat tärkeitä kysymyksiä suunniteltaessa tulevaisuuden kestävämpää lääkealaa väestönäkökulmasta.

Ensivilkaisu tuloksiin

Vastauksista heijastuu ihmisten huoli ympäristöstä – yli 70 % vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan lääkkeiden mahdollisista ympäristövaikutuksista, ja lähes 90 %:n mielestä lääkeainejäämät ovat riski ympäristölle.

Vastaukset herättävät myös toivoa vihreämmän, kestävän lääkepolitiikan toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Vastaajista 75 % oli sitä mieltä, että lääkkeiden ympäristövaikutuksista on liian vähän tietoa saatavilla. Ainoastaan viidennekselle lääkkeiden ympäristövaikutukset olivat uusi ja tuntematon asia. Vastausten perusteella olemme valveutunutta kansaa ja meissä on potentiaalia entistäkin vastuullisemmiksi ihmisiksi.

Mitä seuraavaksi?

Edellä ovat nostettuina päällimmäiset, meidän tutkijoiden näkökulmasta ilahduttavat huomiot Lääkebarometrin ympäristöväittämistä. Tuloksista näemme lisäksi jo nyt, että ihmiset toivovan lääkkeiden ympäristövaikutuksista enemmän tietoa. Osa väestöstä ei tunnista ympäristöön päätyviä lääkeaineita ympäristöriskiksi.

Jotta ymmärtäisimme paremmin, miksi näin on, sekä Lääkebarometrin aineisto että väestönäkökulma lääkkeiden ympäristövaikutuksiin vaativat tarkempaa tutkimista. Näin tunnistamme sellaisia ongelmakohtia, joihin voimme vaikuttaa esimerkiksi tiedottamisella, ja osaamme kohdistaa tiedottamisen mahdollisesti sellaisille henkilöille, jotka siitä eniten hyötyisivät. Lisää tuloksia väestönäkökulmasta lääkkeiden ympäristövaikutuksiin SUDDEN-hankkeen tiimoilta on luvassa ensi vuoden puolella.

 

Kirjoittaja on Lasse Alajärvi on nuorempi tutkija farmasian laitoksella Itä-Suomen yliopistolla

Jaa
FacebookTwitter