Millaisin avaimin saamme ovet auki kestävään yhteiskuntaan?

22.11.2022 | Blogi

SUDDEN on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelmaa. Kirjoitimme ohjelmassa rahoitettujen hankkeiden yhteistyönä koonnin hankkeissa syntyneistä näkökulmista tulevaisuuden kestävään yhteiskuntaan. Teksti vaati paljon keskustelua, vaikka kaikki hankkeet tekevät töitä saman teeman ympärillä. Monialaisissa hankkeissa tutkijoiden lähestymistavat aiheeseen ovat erilaiset ja jo kestävän yhteiskunnan määrittely on vaikeaa. Miten siis päätöksenteossa voidaan ennakoida vaihtoehtojen seurauksia ja arvioida, millaiset päätökset kantavat oikeasti kestävyyteen yhteiskunnassa? Kestävyysmurroksessa meidän on huomioitava erilaisia näkökulmia ympäristöön, talouteen sekä sosiaalisesti kestävään ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan.

Kestävän kasvun avaimet -ohjelman hankkeet loivat yhdessä ratkaisun avaimia arvonluontiin, koulutukseen ja sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen kestävyysmurroksessa. Talousajattelun on uudistuttava osana kestävän yhteiskunnan tavoittelua. Olemme tottuneet vertailemaan taloutta bruttokansantuotteen muutoksilla, mutta se ei tuo näkyväksi ekologista tai sosiaalista kestävyyttä. Kestävyysvaikutusten tekeminen näkyväksi osana talouskeskustelua on tärkeää, jotta päätösten pitkän tähtäimen vaikutukset yhteiskuntaan ja luontoon voidaan huomioida.

Julkaisussa esitetyistä teemoista kiertotalous on myös SUDDEN-hankkeen ytimessä. ”Kiertotalous edistää elinkeinorakenteiden uudistumista ja uutta arvontuottoa.” Tarvitsemme kiertotaloutta luonnonvarojen säästämiseksi. Meidän on sovitettava yhteiskunnan kaikki järjestelmät maapallon kantokyvyn rajoihin.

Kestävä kiertotalous on systeeminen muutos, johon tarvitaan kaikkia. Eri sidosryhmillä on SUDDEN-hankkeessakin todettu yhteisiä tavoitteita kiertotalouteen. Esimerkiksi yhdyskuntajätevesilietteiden sisältämien ravinteiden kierrätys hyödyttäisi monia. Tämä kuitenkin täytyy pystyä tekemään niin, etteivät lietteiden mahdollisesti sisältämät haitalliset aineet, kuten lääkeaineiden jäämät tai niiden hajoamistuotteet, jää lietteeseen ja siirry lietteen mukana peltoon. Kierrätysravinteet vahvistavat myös huoltovarmuutta, mikä on tärkeää näinä epävarmoina aikoina.

Tuotesuunnittelu on kiertotaloudessa tärkeää. SUDDEN-hankkeessa tarkastellaan myös lääkkeen kehityksen työkaluja ja pyritään kehittämään menetelmiä, joiden avulla lääkkeiden ympäristökäyttäytymistä olisi mahdollista ennustaa jo lääkeaineiden varhaisessa suunnitteluvaiheessa ja siten vähentää lääkkeiden tuotannon ympäristökuormitusta. SUDDEN-hanke vastaakin monella tasolla kestävyyden haasteeseen, lääkekehityksestä tiedon kasvattamiseen yhdyskuntajätevesilietteiden sisältämistä lääkeaineista ja niiden hajoamistuotteista.

Meidän on tehtävä yhteistyötä kiertotalouden saavuttamiseksi. Siksi Kestävän kasvun avaimet-ohjelman hankkeet nostivat esille eri sidosryhmien samansuuntaiset intressit sekä monenlaisen yhteistyön tarpeen. Vain yhteistyöllä voimme toteuttaa siirtymän kestävään kiertotalouteen. Tästä syystä myös SUDDEN-hanke on tehnyt aktiivista sidosryhmäyhteistyötä koko lääkkeisiin ja lääkepakkauksiin liittyvien arvoketjujen kanssa.

Vaikka kestävyysmurroksen toteuttaminen vaikuttaisi vielä joiltain osin vieraalta ja kaukaiselta, GROWTH-ohjelman hankkeiden tutkimustulokset osoittavat, että voimme jo nyt tehdä paljon konkreettisia toimia kestävämmän yhteiskunnan ja kiertotalouden edistämiseksi. Kestävä ja uudistuva yhteiskunta -white paper tarjoaakin siksi avaimia, joilla annamme rakentavia esimerkkejä kiertotalouteen, koulutukseen ja oikeudenmukaisuuteen kestävässä yhteiskunnassa.

White Paperin kiertotalouteen liittyvässä osuudessa mainitut avaimet:

  1. Kiertotalousperusteinen arvonluonti vaatii sidosryhmäsuhteiden tukemista ja arvoketjujen uudelleensuunnittelua
  2. Innovaatiot mahdollistavat kiertotalousliiketoiminnan
  3. Kiertotalous edistää huoltovarmuutta
  4. Toimialojen kiertotaloudellistumista vauhdittava lainsäädäntö ja sääntely
  5. Valtion rooli kiertotalouden mahdollistajana
  6. Kaupungit vauhdittavat kiertotaloussiirtymää
  7. Arkiset valinnat ovat kiertotaloussiirtymän muutosajureita
Jaa
FacebookTwitter