Lääketukkukauppa on tärkeä toimija matkalla lääkealan kestävyyteen

28.10.2019 | Blogi

Me SUDDEN –tutkimushankkeessa etsimme ratkaisuja lääkkeen koko elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi. Lääketukkukaupalla voi olla tässä isompi rooli kuin uskoisi.

Lääketukkukaupan, lääkelogistiikan keskeisen toimijan, toiminta liittyy lääkealan sääntelyn kautta sekä lääkkeiden tuotanto- että jakeluketjuihin. Lääketukkukauppa vaikuttaa osaltaan myös vastuulliseen lääkkeiden käyttöön. Kiertotalouden näkökulmasta lääketukkukaupalla on tehtäviä myynnistä pois vedettyjen lääkkeiden keräämisessä apteekeista ja saattamisessa asianmukaisesti hävitettäväksi.

Annosjakelussa käytettävät lääkepakkaukset iso ympäristöongelma

Annosjakelussa käytettävät lääkkeet ovat muodostaneet ison ympäristöongelman annosjakelussa käytettävien alkuperäispakkausten (läpipainopakkaukset eli blisterit) vuoksi. Annosjakelua varten erikseen purettavat alumiini/PVC –blisterit ovat lääkepakkausjätettä, joka tulisi saattaa kestävän kierrätyksen (alumiini) ja hävittämisen (PVC) piiriin.

Pyrkimyksenä on pitkään ollut siirtyminen suuriin pakkauksiin, mutta kehitystä on hidastanut sekä viranomaisten että lääketeollisuuden suhtautuminen joko sääntelyn tai kustannusten kautta perustellen. Suomessa juuri lääketukkukauppa on keskeinen omistaja koneellista annosjakelua toteuttavissa yrityksissä (Pharmaservice Oy sekä Pharmac Oy), ja sillä on siten erityinen mahdollisuus vaikuttaa tämän ympäristöongelman ratkaisuuun.

Lääkepakkaukset ovat myös yksi SUDDEN –hankkeen keskeinen tutkimuskohde. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja sekä blistereiden kierrätykseen että uusia tapoja pakata lääkkeitä.

Lääketukkukaupalla mahdollisuus vaikuttaa myös lääkekuljetusten ympäristövaikutuksiin

Apteekit ja sairaala-apteekit tilaavat lääkkeensä lääketukkukaupasta. Tähän liittyvää tilausprosessia tulee tarkastella myös ympäristövaikutusten kannalta.

Suomessa käytössä olevat tilausfrekvenssit eivät kaikilta osin ole sopusoinnussa ympäristötavoitteiden kanssa. Apteekit saattavat tilata muutaman lääkepakkauksen kerrallaan ja usean kerran viikossa. Kyse on varastokustannusten optimoinnista. Samalla lääkekuljetusten aiheuttama ympäristökuorma kasvaa merkittävästi.

Kun tavoitteena on myös lääkekuljetusten aiheuttaman ympäristökuorman vähentäminen, apteekkien tilausfrekvenssiin olisi löydettävä ympäristön kannalta houkuttelevampi ratkaisu. Ratkaisu voisi löytyä esimerkiksi kuljetusten hinnoittelun kautta.

Lisäksi niin sanotut runkokuljetukset, eli lääketukkukauppojen yhteiskuljetukset vähentävät kuljetusten päällekkäisyyttä ja kuljetuksessa käytettävät energiamuodot (esim. kaasuautot) voivat vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia. Tärkeää on myös se, että lääketukkukaupan kuljetuskumppanit sitoutuvat vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja toimittamaan tietoa näistä päästöistä.

Lääketukkukaupalla monipuolinen rooli vastuullisuuden edistäjänä

Ympäristöpolitiikan näkökulmasta lääketukkukauppa voi olemassaolevan normiston noudattamisen lisäksi pyrkiä myös vähentämään energian käyttöä, lisätä jätteiden kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä, lisätä muilla tavoin eri materiaalien kierrätystä, sekä vaikuttaa eri tavoin ympäristön saastumisen vähentämiseksi.

Esimerkiksi lääketukkukaupan omissa investoinneissa (rakennukset ja varsinaiset tukkukauppatoiminnot) sekä omien resurssien hallinnassa voidaan ympäristönäkökulma ottaa yhdeksi keskeiseksi valintakriteeriksi.

Vastuullisuutta tavoitellessa viestinnällä, koulutuksella ja tiedotuksella on kiistatta merkittävä rooli. Lääkejakelussa mukana olevilla toimijoilla on myös velvollisuus tuottaa omalle henkilöstölleen tietoa toimintojensa ympäristövaikutuksista ja lisätä ympäristötietoisuutta. Samoin yritysten omassa viestinnässä ja tiedotuksessa ympäristönäkökulma ja vastuullisuus ovat nousseet keskeiseksi. Sillä on vaikutusta myös toimialan kilpailutekijänä.

Samalla kun lääkkeiden käyttäjien, eli kuluttajien, tietoisuus lääkkeiden ympäristövaikutuksista kasvaa, lisääntyy paine huomioida aikaisempaa paremmin ympäristövaikutukset myös lääkelogistiikan ja lääkejakelun toimialueella.

Reijo Kärkkäinen
vieraileva tutkija (Helsingin yliopisto)
SUDDEN –hankkeen sidosryhmäneuvoston puheenjohtaja

Jaa
FacebookTwitter