Hallitusohjelmassa panostuksia kiertotalouden edistämiseen, ympäristöystävälliseen kulutukseen ohjaamiseen, ja vesiensuojeluun

04.06.2019 | Blogi

Eilen julkaistun hallitusohjelmaluonnoksen mukaan kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä muutosta yhteiskunnassa, ja valtion ja kuntien on toimittava suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönottamisessa.[1] Tavoitteena on, että ilmasto- ja ympäristövaikutukset näkyisivät vahvemmin tuotteiden ja palveluiden hinnassa. Hallitusohjelmaluonnos sisältää useita toimenpiteitä, jotka kytkeytyvät kestävyyskysymyksiin lääkkeen elinkaaressa ja näin ollen SUDDEN-hankkeeseen. Toivottavasti nämä toimenpiteet  auttavat vähentämään lääkkeiden ympäristövaikutuksia.

Suomesta kiertotalouden edelläkävijä

SUDDEN-hankkeessa kehitetään muun muassa uusia kiertotalousmalleja lääkkeiden nykyisille pakkausmateriaaleille ja selvitetään vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien ympäristövaikutuksia. SUDDEN-hankkeen ohella myös hallitus aikoo vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Hallituskaudella toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden edistämisohjelma mittareineen. Kiertotaloutta Suomessa pyritään edistämään hallinnon, lainsäädännön ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla ja purkamalla sen esteitä sekä Suomessa että EU:ssa. Konkreettisena toimenpiteenä tavoitetta tukee mm. kestävän kehityksen verouudistus, jonka osana selvitetään edellytykset laajapohjaiselle uusiutumattomista luonnonvaroista tehtyjen pakkausten pakkausverolle ja kehitetään kulutustuotteiden elinkaaripäästöjen arviointia kulutusverotuksen suuntaamiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioivaksi. Hallituskauden aikana tullaan myös tehostamaan muovin kierrätystä ja toimeenpannaan muovitiekartan ehdotukset.

Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankintakriteereiksi

Velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviointiin nostetaan muuttamalla hankintalakia siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. Lisäksi hallituskaudella pyritään vauhdittamaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevien hyvien käytäntöjen yleistymistä esimerkiksi edistämällä olemassa olevien kestävää kulutusta tukevien kriteeristöjen käyttöä ja uusien luomista. Tällainen kriteeristö on esimerkiksi lääkkeiden ympäristöluokittelujärjestelmä, jonka käyttöönottoa Suomessa edistetään SUDDEN-hankkeessa, tukien näin lääkealan kestävää toimintaa julkisten hankintojen kautta.

Kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista vahvistetaan säätämällä nykyistä laajempi velvoite tavaroiden ja pakkausten tuottajille tarjota tietoa kuluttajille myymiensä tavaroiden ja pakkausten ympäristövaikutuksista. Myös mahdollisuutta huolellisuusvelvoitteeseen perustuvaan EU-tasoiseen yritysvastuulakiin, joka ottaisi huomioon eri kokoiset yritykset ja kansainväliset arvoketjut, selvitetään. Hankintalain uudistuksen yhteydessä arvioidaan ympäristö-, sosiaali-, ja työoikeudellisten rikkomusten poissulkemisperusteiden laajentamistarpeet sekä keinot korostaa yritys- ja verovastuullisuutta, ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimet.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa jatketaan ja kansainvälistä ympäristöyhteistyötä vahvistetaan

SUDDEN-hankkeessa tarkastellaan ympäristölupaohjauksen mahdollisuuksia lääkeaineiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja vesienhoidon ympäristötavoitteiden paremmaksi huomioimiseksi lupamenettelyssä. Hallitusohjelmassa luvataan varmistaa riittävät resurssit Itämeri-strategian päivittämiseksi Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja Itämeren suojelusuunnitelman päivittämiseksi Suomen HELCOM-puheenjohtajuuden aikana. Samalla vesiensuojelun tehostamisohjelman jatkamiseen vähintään nykyisessä laajuudessa on varattu 12 miljoonaa euroa vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Maataloudessa kestävien tuotantotapojen edistämiseksi ja antibioottien liikakäytön vähentämiseksi selvitetään esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden osalta antibioottiveron käyttöönottoa.

Kokonaisuutena ehdotetussa hallitusohjelmassa on tiedostettu, että maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristön elinkelpoisena säilyttämiseen, vaikuttaminen edellyttää nopeita toimia ja mahdollisimman laajaa yhteistyötä sekä yhteiskunnan eri osa-alueiden, että kansainvälisten toimijoiden kanssa. Suomen on toimittava aktiivisesti edelläkävijänä, jotta hallitusohjelman slogan – pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki, toteutuu.


Mirella Miettinen,


Kirjoittaja on yliopistotutkija oikeustieteiden laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. SUDDEN-konsortiossa hän toimii työpaketin 3 johtajana.

[1] Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. [https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/13883062/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+3.6.2019.pdf/e60d2023-3596-daee-05db-d36c96e629fa/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+3.6.2019.pdf.pdf?version=1.0&download=true]

Jaa
FacebookTwitter